CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM QUẢNG NAM -9201D

Trung tâm đăng kiểm có 02 chuyền kiểm định xe tải & kiểm định xe con (01 dây chuyền Beissbarth & 01 dây chuyền Maha), với tổng diện tích 16,800m2

Địa Chỉ: Ngã Ba Tây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện Thoại: 0235.2210748 Fax: 0235.3874882
Chủ Tịch Hđqt: Phạm Quốc Hùng
P.giám Đốc Phụ Trách: Đặng Bảo Lâm – 0913.499.244
P.giám Đốc: Trần Huấn Nhân – 0989.405244