Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ I – 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 – 2019

Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam kính gửi đến quý cổ đông thông báo mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông 2019 (vào ngày 20/08/2019)
Cụ thể như sau:

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ngày 20/8/2019)

2.Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ngày 20/8/2019)

3.Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ngày 20/8/2019)

4.Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ngày 20/8/2019)