Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên – Năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên  – Năm 2020

Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam kính gửi đến quý cổ đông thông báo mời dự, chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông 2020(vào ngày 26/10/2020)
Cụ thể như sau:

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ngày 26/10/2020)

2.Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ngày 26/10/2020)

3.Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ngày 26/10/2020)

4.Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ngày 26/10/2020)